INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES („Nařízení“), určené pro Vás jako tzv. dotčené osoby, jejichž osobní údaje získáváme a zpracováváme jako tzv. provozovatel.

Provozovatel, kontaktní údaje

Provozovatelem je společnost Aluminium a.s., se sídlem Kollárová 2759/2, 010 01 Žilina, IČO: 55338810, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, Vložka č.: 11073/L, („Provozovatel“).

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

– identifikační údaje (například jméno, příjmení)
– kontaktní údaje (například doručovací adresa, fakturační adresa, emailová adresa, telefonní číslo)
– demografické údaje (například pohlaví, datum narození)
– platební údaje o Vašich objednávkách (například seznam zakoupeného zboží, preferovaný způsob doručení zboží, preferovaný způsob platby za zboží, údaje o reklamacích zboží)
– nastavení Vašeho účtu a využívání funkcionalit našich webových stránek (například heslo, seznam oblíbeného zboží, odebírání novinek, sledování vyprodaného zboží, hodnocení a recenze)
– údaje o Vašem chování na našich webových stránkách (například datum a čas přístupu, informace o Vašem internetovém prohlížeči, IP adresa, operační systém)
– informace získané prostřednictvím tzv. souborů cookies

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme obvykle za následujícími účely a na základě následujících právních základů:

Účel zpracování Právní základ zpracování
Vyřízení Vaší objednávky, resp. plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Provozovatelem –     zpracování je nezbytné k plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Provozovatelem nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti (předsmluvní vztahy) ve smyslu čl. 1.2. Čl. 1 písm. b) Nařízení
Spotřebitelské soutěže – ke zpracování dochází na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 3. Čl. 1 písm. a) Nařízení
Marketingová propagace a komunikace – Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Provozovatel ve smyslu čl. 12.1. Čl. 1 písm. f) Nařízení
– V odůvodněných případech, například pokud jste si od nás doposud žádné neobjednali zboží ani nejste registrovaným uživatelem, dochází ke zpracování na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 1.2. Čl. 1 písm. a) Nařízení
Uživatelská nastavení a fukcionality našich webových stránek – Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Provozovatel ve smyslu čl. 12.1. Čl. 1 písm. f) Nařízení
– V odůvodněných případech, dochází ke zpracování na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení
Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů – Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností Provozovatele ve smyslu čl. 1. Čl. 1 písm. c) Nařízení
Prokazování, uplatňování a obhajování právních nároků – Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Provozovatel ve smyslu čl. 10.1. Čl. 1 písm. f) Nařízení

Oprávněné zájmy

Oprávněné zájmy Provozovatele nebo oprávněné zájmy třetí strany na zpracovávání Vašich osobních údajů spočívají obvykle ve využití osobních údajů pro účely marketingové komunikace, propagace a prezentácie Provozovatele a jím nabízeného zboží, za účelem umožnění využití funkcionalit Vašeho účtu a webových stránek Provozovatele ), vymáhání nebo ochrany práv, oprávněných zájmů a nároků Provozovatele nebo třetích stran.

Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se liší v závislosti na účelu a právním základu zpracování Vašich osobních údajů. Obecně platí, že Provozovatel uchovává Vaše osobní údaje po následující doby:
–  jak se osobní údaje zpracovávají z důvodu splnění povinnosti vyplývající ze zákona – po dobu vyžadovanou příslušným zákonem
– Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění smlouvy – po dobu plnění smlouvy (včetně předsmluvních jednání) a během doby, po kterou je možné uplatňovat (žalovat), prokazovat nebo hájit práva a nároky ze smlouvy nebo související se smlouvou
– Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů, které sleduje Provozovatel nebo třetí strana – po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu a po dobu, po kterou je možné uplatňovat (žalovat), prokazovat nebo hájit práva a nároky z oprávněného zájmu. zájmem
– Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu – po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do doby odvolání souhlasu

Příjemci osobních údajů

Neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám kromě případů, pokud jste udělili souhlas ke zpřístupnění svých osobních údajů třetí straně nebo existuje jiný právní základ pro poskytnutí Vašich osobních údajů třetí straně, například pokud jde o splnění zákonné povinnosti Provozovatele, nebo je-li poskytnutí osobních údajů nezbytné za účelem splnění smlouvy s dotyčnou osobou, nebo je-li poskytnutí osobních údajů nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Provozovatele spočívajících například v uplatňování (žalování), vymáhání nebo obraně právních nároků Provozovatele.
V uvedených případech mohou být osobní údaje dotyčné osoby poskytnuty zejména následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
–       smluvní partneři (například dodavatelé zboží, poskytovatelé služeb)
–        zprostředkovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje ve jménu Provozovatele
–       společní provozovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje spolu s Provozovatelem (například společnost Facebook Ireland Limited nebo Google Ireland Limited)
–       soudy, orgány státní správy a samosprávy, veřejnoprávní instituce, orgány činné v trestním řízení, daňové úřady, celní úřady a orgány finanční správy, notářské úřady, exekutorské úřady
–       kontrolní a dozorčí orgány

Přenos osobních údajů do třetích zemí

V rámci zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k jejich přenosu do třetích zemí mimo území Evropské unie, ani do mezinárodních organizací.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k údajům
Dotčená osoba má právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dodatečné informace vyplývající z článku. 15 Nařízení.
Právo na opravu údajů
Dotyčná osoba má právo požadovat, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil její nesprávné osobní údaje a/nebo aby byly její osobní údaje doplněny.
Právo na vymazání osobních údajů
Dotčená osoba má právo požadovat, aby Provozovatel bez zbytečné odkladu vymazal její osobní údaje, budou-li splněny podmínky čl. 17 Nařízení (např. pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány; byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů).
Právo na omezení zpracovávání osobních údajů
Dotčená osoba má právo domáhat se omezení zpracování jejích osobních údajů, budou-li splněny podmínky čl. 18 Nařízení (např. dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů; zpracování osobních údajů by bylo protizákonné; Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků).
Právo namítat vůči zpracování osobních údajů
Dotčená osoba má právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace vůči zpracování osobních údajů, které Provozovatel vykonává z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli nebo je-li zpracování vykonáváno na základě oprávněného zájmu Provozovatele nebo včetně namítání proti s tím souvisejícímu profilování. Dotčená osoba má rovněž právo vznést námitky vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.
Právo na přenosnost údajů
Dotčená osoba má právo získat od Provozovatele osobní údaje, které mu poskytla, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Takto získané osobní údaje má dotčená osoba právo přenést dalšímu provozovateli, aniž jí v tom Provozovatel bránil. Taková přenositelnost osobních údajů je možná, pokud byly osobní údaje subjektu údajů zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu nebo na základě smlouvy a pokud bylo zpracování prováděno automatizovanými prostředky. Pokud je to technicky možné, má dotyčná osoba právo na přímý přenos od jednoho provozovatele (od Provozovatele) jinému provozovateli.
Právo odvolat souhlas se zpracováním
Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dotyčné osoby, je dotyčná osoba oprávněna tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby před odvoláním tohoto souhlasu.
Uplatnění práv vůči Provozovateli
Pokud se dotyčná osoba rozhodne uplatnit některé z výše uvedených práv vůči Provozovateli v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů, může tak učinit písemně na adrese sídla Provozovatele nebo elektronicky na emailové adrese: info@aluminium.as
Právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu
Dotčená osoba má právo podat stížnost orgánu dozoru příslušnému k dohledu nad zpracováním osobních údajů. Na území České republiky je tímto orgánem Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Povinnost/dobrovolnost poskytnout osobní údaje
Pokud Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu splnění zákonné povinnosti, jste povinen takové údaje Provozovateli poskytnout.
Pokud je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy mezi Vámi a Provozovatelem, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné.
Odmítnete-li Provozovateli poskytnout osobní údaje požadované na základě právních předpisů nebo osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření a plnění smlouvy nebo k provedení požadovaného úkonu, Provozovatel má právo odmítnout vstoupit do smluvního vztahu s Vámi nebo provést požadovaný úkon.

Automatizované rozhodování/profilování
Provozovatel nevyužívá rozhodování založené na automatizovaném zpracovávání Vašich osobních údajů včetně profilování, které by mělo právní účinky, které se Vás týkají nebo jinak významně ovlivňují.

Zdroje osobních údajů
Provozovatel získává osobní údaje v první řadě od Vás jako dotčených osob (přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají v měně a na základě pokynů Provozovatele). Provozovatel může získávat Vaše osobní údaje také z veřejných přístupných zdrojů a registrů, nebo od třetích osob, a to především v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy s Provozovatelem.

Cookies

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé zašifrované textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači nebo na jiném zařízení, které používáte při návštěvě webových stránek. Cookies jsou prostřednictvím webových stránek zasílány a ukládány ve Vašem prohlížeči. Když webové stránky navštívíte znovu, Váš prohlížeč odešle cookies zpět na naši webovou stránku, takže Vaše zařízení lze rozpoznat a díky tomu přizpůsobit webové stránky podle Vašich preferencí.
Jaké cookies používáme?
Cookies, které používáme nám kromě zabezpečení základní funkcionality našich webových stránek, umožňují zejména rozpoznat Vás při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatovat si Vaši předchozí volbu při otevírání nového okna, zejména obsah nákupního košíku, měřit návštěvnost naší webové stránky a analyzovat způsob jejího využívání, propojit Vás se sociálními sítěmi, včetně automatického přihlášení do sociálních sítí, jakož i přizpůsobit obsah naší reklamy zobrazované na webových stránkách a sociálních sítích třetích osob.
Konkrétně používáme následující cookies:
Základní cookies. Tyto jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. K používání těchto cookies se Váš souhlas nevyžaduje.
Funkční cookies. Tyto jsou důležité, avšak ne nezbytné pro fungování našich webových stránek. K používání těchto cookies se vyžaduje Váš souhlas. V případě jeho neudělení naše webové stránky nemusí fungovat správně.
Výkonnostní cookies. Tyto cookies nám umožňují měřit a neustále zlepšovat výkonnost našich webových stránek a poskytovat Vám tak co nejzajímavější obsah. K používání těchto cookies se vyžaduje Váš souhlas.
Marketingové cookies. Tyto cookies nám pomáhají zaměřit se konkrétně na vás a zajistit vám tak co nejrelevantnější reklamu. K používání těchto cookies se vyžaduje Váš souhlas.

Cookies třetích stran. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být do Vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které na našich stránkách používáme, případně můžeme s těmito provozovateli sdílet informace, které nám byly pomocí cookies poskytnuty. Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných prostřednictvím nich se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Souhlas s používáním těchto cookies udělujete na našich webových stránkách.
Naše webové stránky využívají k marketingovým účelům i reklamní a tzv. affiliate systémy zajišťované prostřednictvím [Facebook, Heureka, Google AdWords, …]. Pokud kliknete na odkaz nebo banner na stránkách některého z našich reklamních nebo affiliate partnerů, tento odkaz vás přivede na naše webové stránky a uloží do vašeho zařízení cookies, které rozpoznají, že jste na naše stránky přišli právě prostřednictvím affiliate partnera. Souhlas s používáním těchto cookies udělujete na stránkách našeho affiliate partnera.
Kromě toho naše webové stránky používají také tzv. sociální pluginy, které jsou na našich webových stránkách označeny logy. Když navštívíte naši webovou stránku, Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery, na kterých se tyto pluginy spouštějí. Obsah pluginů je přenesen přímo do Vašeho prohlížeče, který jej poté integruje na naše webové stránky. Integrace pluginů způsobuje, že sociální plugin obdrží informace, které jste zpřístupnili na našich webových stránkách. Pokud budete přihlášeni do sociálních sítí, bude možné přiřadit Vaši návštěvu k Vašemu účtu v těchto sociálních sítích. Pokud nechcete, aby sociální sítě shromažďovaly údaje o Vás prostřednictvím našich webových stránek, musíte se před tím, než navštívíte naše webové stránky, ze sociálních sítí odhlásit.
Jak můžete udělit nebo odvolat souhlas s používáním cookies?
Při návštěvě našich webových stránek Vás informujeme o používání cookies prostřednictvím banneru umístěného v dolní části naší webové stránky. Nastavením Vašeho webového prohlížeče můžete kdykoli udělit nebo odvolat již udělený souhlas s používáním cookies – ve smyslu § 55 ods. 5 Zákona čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích se za souhlas s používáním cookies považuje nastavení Vašeho webového prohlížeče.
Váš webový prohlížeč můžete také nastavit tak, aby ukládání cookies do vašeho zařízení blokoval. Také lze zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat.
Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče naleznete zde:
Chrome
Safari
Mozilla
Internet Explorer
Android

 

Změny pravidel, aktuální znění
Provozovatel může čas od času změnit nebo upravit tyto informace o zpracovávání osobních údajů, zejména za účelem jejich sladění v případě změn příslušných právních předpisů nebo zapracování změn účelů, právních základů nebo prostředků zpracování osobních údajů. Aktuální znění těchto informací (včetně jakýchkoli provedených změn) je dostupné na webové stránce Provozovatele www.aluminium.as, jakož iv papírové podobě na adrese sídla Provozovatele.